Events

INVITATION to TIBETAN LAMA DAWA DHARMA TEACHING

Saturday

Nov 10, 2018 – 1:00 PM

(on various days)

More Info

What/Why: Invitation to TIBETAN LAMA DAWA Dharma Teaching:We need to develop Compassion and Wisdom to get the enlightenment. Lama Dawa performs    Buddha Dharma Teaching in English, Tibetan, Chinese and Vietnamese with English/Vietnamese Interpreter and English/Vietnamese Dharma Books. Lama Dawa also speaks English, Tibetan and Chinese. Please check Lama Dawa Website frequently for schedules and activities. Somtimes, Lama Dawa might be out of town to teach disciples in other states. Call us to make sure that there is no cancellation due to an emergency need from a sick disciple. We will post the schedule and prayers for Chinese New Year 2018 soon. Victoria Secretary (714) 369 0702. Lama Dawa direct phone (510) 604 9177 website: WWW.NIMBUSCOMPASSION.COM    This Saturday 27 January 2018 from 1 PM to 3 PM This Sunday 28 January 2018 from 4 PM to 6 PM  Tibetan Lama Dawa Dharma teach and prayers will continue at this  Address:                    Lama Dawa Nimbus Compassion Meditation Center:                    16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708, USA Subject:  Dharma teaching Meditation and Practice with prayers:  Medicine Buddha, Green Tara, Chenrezig, Sakya Muni Buddha, Yellow Zambala,  White Tara, Amitabha Buddha... and Dharma discussion with Bardo, Phowa .... LOPPON LAMA DAWA BIOGRAPHY website:  www.nimbuscompassion.com Loppon Lama Dawa is a Karma Kagyu Lineage holder born in Kham, eastern Tibet. His root guru is Vajradhara Tai Situpa Rinpoche.  Tai Situpa Rinpoche  is one of the highest ranking Lama of the Karma Kagyu Lineages of tulkus (reincarnated Lamas) in the Kagyu school of Tibetan Buddhism and was instrumental in recognizing Ogyen Trinley Dorje (H.H. Karmapa 17th).   As a youth,  Lama Dawa lived at the first Kalu Rinpoche's monastery. He then lived at Tai Situpa Rinpoche's monastery,  Palpang Sherab Ling, for 22 years. During this time he studied Buddhadharma for 22 years, and completed his three-year retreat. In 1998,  Lama was asked to come to the Bodhisattva Institute, one of Kalu Rinpoche's dharma centers, in Tucson, Arizona. A few years later, Lama opened a meditation center called Chokor Ling on the outskirts of Tucson. Currently, Lama is the Director of The Nimbus Compassion Foundation based in Orange County, California. Lama speaks fluent Tibetan, Chinese and English and has regular dharma activities in Taiwan, Hong Kong and Tibet as well as in Los Angeles county and Orange County, California . Lama Dawa earned the Khenpo title equivalent of a PhD in Buddhism.  He is qualified to teach Phowa to help people to go to the Pure Land fast in one life. He is available to give prayers, Buddha initiation and Empowerment blessings to individuals and families on request. Website: www.nimbuscompassion.com Lama Dawa can be reached at 510.604.9177or call Victoria: (714) 369 0702                               THIỆP MỜI THUYẾT GIẢNG PHẬT PHÁP Hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ từ năm 1998, Tiến Sĩ Phật học Thuong Su Tay Tang Lama Dawa đến Little Saigon để ban pháp cho Phật từ người Việt dành cho cộng đồng. Đai Sư Lama DAWA thuộc về dòng Truyền thừa KARMA KAGYU là một trong những dòng truyền thừa chính của nhánh Kagyu. Ngài Karmapa đời thứ 17 hiện nay là Pháp Vương dòng truyền thừa Karma Kagyu.Kagyu là dòng Khấu Truyền Kính mời phật tử đến tham dự buổi giảng Phật pháp hàng tuần Đại Sư Tay Tang  Lama Dawa với phần thông dịch tiếng Việt.    Có Sách Kinh tiếng Anh & Việt. Thời gian:  Thứ 7 ngay 27 thang 1/2018 : 1 PM - 3 PM   Chú Nhật 28  thang 1/2018:                       4 PM to 6 PMĐiạ điểm: Lama Dawa Nimbus Compassion Meditation Center / Bo De Quang Thien Vien:                           16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708Xin Goi Phone va check website de biet lich trinh, vi thinh thoang Lama phai di cau nguyen o tieu bang xa hay cho Phat Tu dang bi benh. Website: www.nimbuscompassion.com Chúng tôi sẽ thông báo Lịch trình cho Tet 2018. Liên Lạc: Tịnh Dung / Victoria (714) 369 0702Lama Dawa giảng dạy, tụng kinh, thien quan, & huyết giảng về: * Cách Thiền Dịnh & Thiền Quan' * Đức Phật Dược Sư Lưu Ly,* Đức Lục Độ Mẫu Quan Am để tránh nạn và gặp may mắn· Đức Thần Tài Yellow Zambala* Đức Bạch Độ Mẫu  Quan Am rường Thọ,             * Đức Quan Thế Âm Bồ Tát,* Đức Kim Cang Tát Đóa, Sám Hối Kim Cang Tát Đoá và Thanh Tịnh Hóa Nghiệp,* Hành trì quán tưởng Kim Cang Tát Đóa,* Đức Phổ Hiền Bồ Tát,   * Đức Thích Ca Mâu Ni Phật,* Thuyết giảng về Đức Phật A Di Đà.* Thực tập quán tưởng Đức Phật A Di Đà,* Giới Thiệu về pháp tu siêu việt Phowa (Phowa giúp di chuyển thần thức được chuyển vào cõi Tây Phuơng Cực Lạc khi chết, vào lúc Lâm Chung) * và ban Lễ Quán Đành, ban phép lành, may mắn, giải trừ nghiệp chướng theo sự thỉnh cầu của Phật Tử.   Thời gian: Mỗi Thứ 7 from 1 PM - 3 PM -                      Chú Nhật from 4 PM to 6 PM           Đia Diem:     Lama Dawa Nimbus Compassion Meditation Center / Bo^` De^` Quan Thiền Vien^ :                      16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708, USA Lien Lac:      Tinh Dung / Victoria (714) 369 0702

Bring These Top Artists To Your City

Demand it! ®

and Never Miss a Show Again!

Powered by Eventful, a CBS Local Digital Media Business

More From 93.1 Jack FM

Best Of Los Angeles
JACKtivites
Flashback Lunch

Listen Live